HomeServiceAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nederlandse Lekdetectie en Thermografie
Gevestigd aan de Dorpsstraat 30 (1566 AL) te Assendelft
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84941812
Versie: 29 september 2022

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Nederlandse Lekdetectie en Thermografie, tevens handelend onder de naam Nederlandse Lekdetectie, wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of diensten van opdrachtnemer afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtnemer in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
Aanbod / Aanbieding: voorstel door opdrachtnemer aan opdrachtgever tot het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of prijslijst.

Overeenkomst: de afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever op basis waarvan opdrachtnemer diensten levert of werkzaamheden zal verrichten tegen betaling door opdrachtgever.
Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk.

Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens opdrachtgever een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes
Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

Door opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding daarvan staat vermeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar aanbod, onverwijld na de aanvaarding daarvan door opdrachtgever, te herroepen.

De prijzen in de offertes van opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door opdrachtgever en het door opdrachtnemer beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van opdrachtnemer; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Opdrachtnemer zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op opdrachtnemer rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.

Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht, meerwerk
Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan opdrachtgever in rekening te brengen.
In afwijking van lid 1 van dit artikel zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
De opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever de opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
De betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Indien opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op opdrachtnemer heeft, dan ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Kosteloos tweede onderzoek
Opdrachtnemer zal kosteloos een tweede onderzoek (Onderzoek op Basis van Ongelijk) verrichten naar een lekkage en de wijze waarop deze lekkage kan worden gedicht, indien opdrachtgever het advies uit het eerste onderzoek van opdrachtnemer heeft opgevolgd maar de lekkage desondanks niet kon worden gedicht.

Indien tijdens het tweede onderzoek blijkt dat het afgegeven advies ten aanzien van het dichten van de lekkage juist was, zullen de kosten voor het tweede onderzoek echter tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de lekkage niet volledig of niet deugdelijk, dat wil zeggen onvakkundig, door gebruik van verkeerde materialen of door een niet-erkend bedrijf, hersteld blijkt te zijn of indien er sprake is van een nieuw (tweede) lek. In dat geval was het oorspronkelijk door opdrachtnemer afgegeven advies immers juist.

Opdrachtnemer garandeert niet dat tijdens het tweede onderzoek een (nieuw) advies ter zake van het dichten van de lekkage kan worden afgegeven. Opdrachtnemer behoudt zich ter zake het recht voor zich te beroepen op het feit dat sprake is van een inspanningsverplichting.

Na het tweede onderzoek, vindt geen kosteloos (nieuw) onderzoek meer plaats. Een kosteloos derde, vierde en/of volgend onderzoek is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij tegen vergoeding van de gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Klachten en reclamaties
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, alsnog verrichten, tenzij dit reeds voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.

Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk. Dat wil zeggen dat opdrachtgever aan opdrachtnemer het positief contractbelang verschuldigd is, alsmede alle eventuele door opdrachtnemer in het kader van de opdrachtverstrekking gemaakte kosten.

Indien de opdracht binnen vierentwintig (24) uur voor aanvang van de geplande uitvoering door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever een bedrag aan annuleringskosten ad € 100,= (zegge: honderd euro) excl. BTW aan opdrachtnemer verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle door opdrachtgever in het kader van de opdrachtverstrekking gemaakte kosten verschuldigd, waaronder doch niet uitsluitend kosten van aanschaf of huur van materieel.
Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden.
Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk. Dat wil zeggen dat opdrachtgever aan opdrachtnemer het positief contractbelang verschuldigd is, alsmede alle eventuele door opdrachtnemer in het kader van de opdrachtverstrekking gemaakte kosten.

Indien de opdracht binnen vierentwintig (24) uur doch uiterlijk twaalf (12) uur voor aanvang van de geplande uitvoering door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever een bedrag aan annuleringskosten ad € 100,- (zegge: honderd euro) incl. BTW aan opdrachtnemer verschuldigd. Indien de opdracht binnen twaalf (12) uur voor aanvang ofwel in het weekend van de geplande uitvoering door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever een bedrag aan annuleringskosten gelijk aan de normale onderzoekskosten aan opdrachtnemer verschuldigd.
Daarnaast is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle door opdrachtgever in het kader van de opdrachtverstrekking gemaakte kosten verschuldigd, waaronder doch niet uitsluitend kosten van aanschaf of huur van materieel.

Indien de werkzaamheden worden geannuleerd op weekend- en/of feestdagen voor geplande en aansluitende werkdag is opdrachtgever gemachtigd de normale onderzoekskosten in rekening te brengen.
Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;
Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

Opdrachtnemer behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door de lekkage en/of het voortduren daarvan, schade door niet behaalde resultaten of schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het opvolgen van door opdrachtnemer gegeven adviezen, tenzij sprake is van onzorgvuldigheid of ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt vergoeding van directe schade en tot maximaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

In geen geval kan door opdrachtgever aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 13. Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien opdrachtgever daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 15. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Verbod op aangaan overeenkomsten
Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van opdrachtnemer of derden die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. In geval van overtreding van deze bepaling, is opdrachtgever aan opdrachtnemer zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro) verschuldigd.

Artikel 18. Geschillen
Alle geschillen, welke ook – daaronder die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomt of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtgever tenzij een dwingendrechtelijke wetsbepaling zich hiertegen verzet in welk geval de bij wet aangewezen rechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 20. Wijzigingen en vindplaats
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Nederlandse Lekdetectie en Thermografie – Nederlandse Lekdetectie

Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft
Tel.: 085 – 401 39 69
E-mail: info@nederlandselekdetectie.nl

Bel voor een vrijblijvend advies

Bel voor een vrijblijvend advies

Contact gegevens

Dorpsstraat 30
1566 AL Assendelft

Social

Werkgebied

Nederlandse Lekdetectie is werkzaam in heel Nederland.